Tranh của đệ tử Đại Pháp: “Cô gái Triều Tiên đả thủ ấn”

Tác giả: Quỳnh An

[Chanhkien.org]

Tranh “Cô gái Triều Tiên đả thủ ấn” của họa sĩ Quỳnh An.

Tranh “Cô gái Triều Tiên đả thủ ấn” của họa sĩ Quỳnh An.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/9/25/23635.html
http://pureinsight.org/node/2270