Tranh bút lông Trung Quốc: “Phật Chủ”

Tác giả: Chương Thúy Anh

Tranh bút lông Trung Quốc: “Phật Chủ” của Chương Thúy Anh

Tranh bút lông Trung Quốc: “Phật Chủ” của Chương Thúy Anh

[Chanhkien.org]

Đồng Hoá Viên Mãn

Càn khôn mang mang,
Nhất luân kim quang.
Giác Giả hạ thế,
Thiên địa đồng hướng.
Vũ trụ lãng lãng,
Đồng hoá Pháp quang.
Viên mãn phi thăng,
Đồng hồi thiên đường.

Tạm dịch:

Đồng Hoá Viên Mãn

Càn khôn mênh mang,
Bánh xe kim quang.
Giác giả hạ thế,
Thiên địa cùng hướng.
Vũ trụ quang đãng,
Đồng hoá Pháp quang.
Viên mãn bay lên,
Cùng về thiên đàng.

31 tháng Chạp, 1994

(Từ Hồng Ngâm)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/6/16689.html
http://pureinsight.org/node/2871