Lưu trữ - tháng 1, năm 2017
Theo năm
Theo tháng
19-01-2017:  Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp được trao giải thưởng lần nữa trong lễ hội Klondike, Canada
19-01-2017:  Giải thể can nhiễu của “tình”
19-01-2017:  Trân quý những ngày tháng đồng tại cùng Sư phụ
19-01-2017:  Tính nóng nảy đã được cải biến sau khi nhìn thấu căn nguyên
18-01-2017:  Thực thi sứ mệnh vì Pháp mà đến
18-01-2017:  Giới chủ lưu Đức: Tại sao quá giống Đức quốc xã như vậy?!
17-01-2017:  Suy nghĩ về chuyện “Đường Tăng đi thỉnh kinh”
06-01-2017:  Một vài điều chia sẻ với các đồng tu đang trải qua nghiệp bệnh
06-01-2017:  Dũng cảm vượt quan nghiệp bệnh
06-01-2017:  Gánh nặng tuổi 13 (2)