Hội họa Trung Quốc: “Điềm lành thánh khiết”Bản in Bản in

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[Chanhkien.org]

DiemLanhThanhKhiet1

DiemLanhThanhKhiet2

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/121182

Share

Ngày đăng: 07-08-2014