Nhạc khúc: “Kim liên đóa đóa khai”Bản in Bản in

—Chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

[Chanhkien.org]

Soạn nhạc: Nhan Tĩnh Phân, đệ tử Đại Pháp ở Đức
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân

Download Mp3

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/126856

Share

Ngày đăng: 06-02-2014