Ảnh Pháp Luân chụp được (Ảnh)Bản in Bản in

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/30/80229.html

Share

Ngày đăng: 04-02-2012